"ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრედიტაციის ცენტრის ISO შესაბამისობის სერთიფიკატი. 

სწრაფმა ეკონომიკურმა ცვლილებებმა, ჩვენს ქვეყანაში, მოთხოვნადი გახადა და ხელი შეუწყო ქონების პროფესიული შეფასების მნიშვნელობის აღიარებას. ქონების შეფასების შედეგები ფართოდ გამოიყენება ფინანსურ ანგარიშგებაში, ქონებით უზრუნველყოფილი სესხებისა და გირაოს შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას, საგადასახადო დავალიანებისა და ფისკალური საკითხების გადაწყვეტის დროს. 

შეფასებას შეიძლება დაექვემდებაროს შემდეგი ქონება და ინტერესები: 

  1. უძრავი ქონება /საკუთრება/; 
  2. საიჯარო ინტერესები; 
  3. მანქანა-მოწყობილობები და დანადგარები; 
  4. არამატერიალური აქტივები; 
  5. სამეურნეო სუბიექტი (ბიზნესი); 
  6. სასოფლო-სამეურნეო ქონება; 
  7. აქციები და წილები; 
  8. ბუნებრივი რესურსები; 
  9. ისტორიული მნიშვნელობის ქონება; 
  10. სახელმწიფო საკუთრებაში შემავალი ქონება. 
 
Previous შემდეგი
აუდიტი აუდიტორული შემოწმება - თქვენი ორგანიზაციის აღრიცვხისა და ანგარიშგების სისტემის დამოუკიდებელი ექსპერტ... ვრცლად
საგადასახადო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბე... ვრცლად
საბუღალტრო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა, კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის ... ვრცლად
სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სა... ვრცლად
საჯარო რეესტრი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.  მომს... ვრცლად
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტ... ვრცლად
იურიდიული კონსალტინგი კონსულტაციები სამართლებრივ საკითხებში ეხმარება კლიენტს უფრო კარგად გაერკვეს უამრავ მოქმედ კანონებსა ... ვრცლად
შეფასება "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრე... ვრცლად
იურიდიული მომსახურება იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურე... ვრცლად
   Akhvlediani Business Consulting © 2007 - 2013 www.akhvlediani.ge